แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการบูรณาการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สรุป DG301(1)

บทสรุปการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในรัฐบาลดิจิทัล (e-Government Interoperability)

เนื้อหา:

สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 4