แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG301.3(2)

การเตรียมแผนปฏิบัติการสำหรับบูรณาการกระบวนงานและข้อมูล ตอนที่ 2

เนื้อหา:

วิเคราะห์กระบวนงานและข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน