แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG301.4(2)

การเตรียมแผนปฏิบิตการสำหรับบูรณาการกระบวนงานและข้อมูล ตอนที่ 4

เนื้อหา:

กำหนดผลที่คาดหวังและแผนปฏิบัติการสำหรับบูรณาการกระบวนงานและข้อมูล