แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สรุป DG301(2)

บทสรุปการเตรียมแผนปฏิบิตการสำหรับบูรณาการกระบวนงานและข้อมูล

เนื้อหา:

สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 5