แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรระบบกระบวนการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG302.1(1)

รูปแบบการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานและสถาปัตกรรมการดำเนินงาน ตอนที่ 1

เนื้อหา:

กำหนดแผนงานหลัก เป้าหมายและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม