แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรระบบกระบวนการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG302.2(1)

รูปแบบการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานและสถาปัตกรรมการดำเนินงาน ตอนที่ 2

เนื้อหา:

กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกระบวนงานที่มีการดำเนินงานร่วม (Business Interoperation Model)