แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรระบบกระบวนการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

GD302.3

รูปแบบการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานและสถาปัตกรรมการดำเนินงาน ตอนที่ 4

เนื้อหา:

จัดทำสถาปัตยกรรมระบบกระบวนงาน และ ข้อมูล (Data Reference Model) เพื่อใช้อ้างอิงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน