แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรระบบกระบวนการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สรุป DG302

บทสรุปรูปแบบการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานและสถาปัตกรรมการดำเนินงาน

เนื้อหา:

สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 6