แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG501.2(1)

ความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 3

เนื้อหา:

รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงจากระบบดิจิทัลภายนอกองค์กร