แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สรุป DG501(1)

บทสรุปความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ

เนื้อหา:

สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 7