แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG501.3(2)

การประเมินความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 2

เนื้อหา:

วิเคราะห์ความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Analysis) ที่มีต่อองค์กร