แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการจัดลำดับความเสี่ยงทางดิจิทัลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน

DG502.1(3)

การจัดลำดับความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 3

เนื้อหา:

จัดลำดับความสำคัญ (Prioritize) ของความเสี่ยงดิจิทัล