ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง
เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

อีเมล: gppc.workingteam@gmail.com | support@gppc.onde.go.th

หมายเลขโทรศัพท์: 02-114-8504 | 02-141-6933 | 063-220-3430