สื่อการเรียนรู้หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และคู่มือการเรียนรู้

หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคู่มือการเรียนรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป

หลักสูตรการจัดการข้อมูล
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(สำหรับผู้บริหาร)

8 หัวข้อ
จำนวน 40 เนื้อหา

เข้าสู่หน้าหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการข้อมูล
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง)

12 หัวข้อ
จำนวน 60 เนื้อหา

เข้าสู่หน้าหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการข้อมูล
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(สำหรับประชาชน)

1 หัวข้อ
จำนวน 5 เนื้อหา

เข้าสู่หน้าหลักสูตร

วิธีการเข้าเรียน

1. กด “เข้าสู่หน้าหลักสูตร”

2. ผู้อบรมสามารถศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและใช้งานระบบสื่อการเรียนรู้หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคู่มือการเรียนรู้ได้ ที่นี่

เกณฑ์การเรียน

  • ผู้อบรมต้องเรียนครบ 80% ของเนื้อหา จึงจะสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post Test) ในรูปแบบปรนัยของแต่ละหลักสูตรได้
  • ผู้อบรมต้องทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post Test) ได้ไม่น้อยกว่า 8/10 ข้อ จึงจะได้รับ Certificate
  • Certificate เป็นรูปแบบ Electronic ซึ่งถูกสร้างให้ผู้อบรมเมื่อผ่านการสอบ Post Test

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และการเรียน

Line Official Account

หมายเลขโทรศัพท์

063-220-3409 | 063-220-3410 | 063-220-3430

อีเมล

gppc.workingteam@gmail.com หรือ support@gppc-support.in.th