แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC) ปี พ.ศ. 2566

จากที่โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC) ได้จัดกิจกรรมรับประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานเป้าหมายภายใต้โครงการฯ โดยประเมินภายใต้เงื่อนไขและวิธีการประเมินที่มีการประกาศกำหนดซึ่งได้สิ้นสุดการยื่นขอรับ
การประเมินเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยจากการตรวจสอบรายการประเมินและให้คะแนนการดำเนินการของหน่วยงานในแต่ละรายการ มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

 

 

 

หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเลิศ ได้รับรางวัล Best Practice จำนวน 10 รางวัล มีรายชื่อหน่วยงาน ดังนี้

 1. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
 2. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 3. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 4. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 6. กรมการค้าต่างประเทศ
 7. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 8. สภาวิศวกร
 9. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 10. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

 

 

 

 

หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับรางวัล Compliance Award จำนวน 43 รางวัล มีรายชื่อหน่วยงาน ดังนี้

 1. โรงพยาบาลตำรวจ
 2. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 4. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 5. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 6. กรมที่ดิน
 7. กรมประมง
 8. กรมสรรพากร
 9. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 10. กรมหม่อนไหม
 11. กรมอนามัย
 12. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ประกาศแก้ไข)
 13. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 14. การเคหะแห่งชาติ (ประกาศแก้ไข)
 15. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 16. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 17. การประปาส่วนภูมิภาค
 18. ธนาคารกรุงไทย
 19. ธนาคารออมสิน
 20. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 21. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือกิจการเดียวกัน
 22. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 23. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 25. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 26. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 27. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
 28. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 29. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 30. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 31. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
 32. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 33. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 34. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 35. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 36. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 37. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 38. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 39. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 40. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 41. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 42. องค์การจัดการน้ำเสีย
 43. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

 

ทั้งนี้ โครงการฯ เล็งเห็นถึงความตั้งใจของหน่วยงานเป้าหมายซึ่งได้มีความพยายามในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้ขอมอบรางวัลประกาศนียบัตรชมเชย จำนวน 72 รางวัล ปรากฏตามรายชื่อหน่วยงาน ดังนี้

 1. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
 4. กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 5. กรมโยธาธิการและผังเมือง
 6. กรมการแพทย์
 7. กรมการขนส่งทางบก
 8. กรมการท่องเที่ยว
 9. กรมการพัฒนาชุมชน
 10. กรมการสรรพกำลังกลาโหม
 11. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 12. กรมควบคุมมลพิษ
 13. กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ประกาศแก้ไข)
 14. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 15. กรมทรัพยากรน้ำ
 16. กรมทางหลวง
 17. กรมธุรกิจพลังงาน
 18. กรมบังคับคดี
 19. กรมป่าไม้
 20. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 21. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 22. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 23. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 24. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 25. กรมส่งเสริมการเกษตร
 26. กรมสุขภาพจิต
 27. กรมอุตุนิยมวิทยา
 28. กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 29. การประปานครหลวง
 30. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 31. ตำรวจภูธรภาค 7
 32. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 33. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 34. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 35. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 36. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
 37. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 38. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 39. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 40. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 41. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 42. สถาบันพระปกเกล้า
 43. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 44. สถาบันราชานุกูล
 45. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
 46. สภากาชาดไทย
 47. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 48. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 49. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 50. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 51. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 52. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 53. สำนักงานกิจการยุติธรรม
 54. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 55. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 56. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 57. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 58. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 59. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 60. สำนักงานคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 61. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 62. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 63. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 64. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 65. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 66. สำนักงานศาลปกครอง
 67. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 68. สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
 69. องค์การเภสัชกรรม
 70. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 71. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 72. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 

ทั้งนี้ โครงการฯ จะได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดการมอบรางวัลเป็นลำดับถัดไป

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานผู้ได้รับรางวัลทุกหน่วยงาน มา ณ ที่นี้

*ประกาศแก้ไข ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566