แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC) ปี พ.ศ. 2566

จากที่โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC) ได้จัดกิจกรรมรับประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย …

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Chula MOOC ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566

ขอเรียนแจ้งให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Chula MOOC ดำเนินการอบรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ตามที่โครงการฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรความรู้ …

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ

การฝึกเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประชาสัมพันธ์การสอบวัดผลในหลักสูตร (ออนไลน์) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Practitioner) ในรูปแบบ on-site

โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป้าหมายที่ได้ลงทะเบียน

ประกาศแก้ไขตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) บนประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมาย Chula MOOC

ประกาศแก้ไขตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) บนประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมาย Chula MOOC ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป

การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Focus Group) 
เพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ (Online Course)

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Focus Group)

การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC)

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ …

งานประชาสัมพันธ์เปิดตัว “โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC)”

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ร่วมดำเนินการจัดงานสัมมนา …