แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC)

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐภายใต้โครงการฯ โดยจะจัดให้มีกิจกรรมการอบรมในหลายหลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
  2. หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
  3. หลักสูตรเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยโครงการฯ จะเริ่มจัดกิจกรรมแรกคือการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผ่านระบบการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ MOOC (Massive Open Online Courses) ซึ่งผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป โดยเข้ารับการอบรมได้ผ่านรหัสลงทะเบียน (Enrollment Code) ที่โครงการฯ ส่งมอบให้แก่หน่วยงานเป้าหมายพร้อมคู่มือการลงทะเบียน ซึ่งเข้าเรียนออนไลน์ได้ตลอดเวลา ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่ใด ๆ ก็ได้

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานนี้ มีเนื้อหาหลักสูตรทั้งหมด 10 บทเรียน มีความยาวเนื้อหาไม่น้อยกว่า 400 นาที ครอบคลุมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในทุกเรื่อง ได้แก่ 

  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลและกิจกรรมการประมวลผล 
  3. ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
  4. หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
  5. ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
  6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ
  7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

เมื่อผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป จะมีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Post Test) และจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ (Certificate) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากการอบรม โดยจะมีการส่งมอบรหัสลงทะเบียน (Enrollment Code) พร้อมคู่มือการลงทะเบียนให้แก่หน่วยงานเป้าหมาย สำหรับการเข้าอบรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน